xl chớ mọi thứ cũng ok trừ cái mặt già đanh, cái váy màu hường sến súa Yoyo33