Phạm Hương phải học thêm cách ứng xử của Hoàng My, Thúy Vân, Nguyễn Thị Loan về việc nhận xét tân hoa hậu.